Språk och kommunikation

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och där står det: "att varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. (Lpfö98, reviderad 2010, s. 10)

Vi vill göra barnens möte med ord och språk lekfullt och spännande. Vi vill även visa på att alla språk i förskolan är betydelsefulla och har en viktig plats. Vi uppmuntrar barnen till att samtala, lyssna och prata med givande och tagande från både barn och oss pedagoger. Vi vill använda språket i allt görande under dagen till att beteckna, identifiera och jämföra. På så sätt får barnen kontakt med en del av de många områden som språket kan användas till.