• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Öppen fritids

Den öppna fritidsverksamheten är en enklare form av verksamhet än fritidshemmet och behöver inte erbjuda samma grad av omsorg och tillsyn, utan verksamheten ska vara mer anpassad till äldre barns behov.

Barnen är inte inskrivna i öppen fritidsverksamhet. Öppen fritidsverksamhet är frivillig att delta i och familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta i verksamheten. Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år får huvudmannen erbjuda öppen fritidsverksamhet i stället för fritidshem. Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i fritidshem ska dock alltid erbjudas plats i fritidshem.

Öppen fritids erbjuds på kommunens alla mellanstadieskolor. Information om varje enhets öppettider och aktiviteter förmedlas via respektive skolenhet.

Varmt välkomna att besöka öppen fritids!