Utveckling Kisa centrum

Centrum i Kisa har många viktiga samhällsfunktioner för kommunens medborgare. Förutom kommunens administrativa styrning innehåller centrumet flera servicefunktioner som bibliotek, Polis, Turistbyrå med mera. Centrumets handel, butiker och övriga verksamheter har en mycket viktig roll för fungerande service för medborgarna och företagen, inte bara i Kisa utan även för orterna runt Kisa och för landsbygden.

Kinda kommun har under våren 2019 analyserat Kisa centrum. Arbetet syftar till att på ett strategiskt plan analysera centrumets styrkor och utvecklingsmöjligheter. Centrumet har granskats utifrån ett antal faktorer som bland annat tillgänglighet för gående och cyklister, förekomst av bilparkeringsplatser, trevliga och tilltalande vistelsemiljöer.

Idéer och tankar om vilka delar av centrum som kan utvecklas har tagits fram och för närvarande pågår dialog kring de idéerna. Kommunen vill ha dialog och samtal med verksamma aktörer i centrum där bland annat butiksinnehavare och fastighetsägare ingår. Medborgardialog kommer att genomföras liksom kontakter med bland annat Trafikverket och Polis. Arbetet ska leda till en strategisk plan för utveckling av centrum som kan genomföras bit för bit, utifrån ett helhetstänk.