Hackel 9:5 m fl

Ortofoto som visar planområdesgränsen med vitstreckad linje.

Den 21 juni 2022 godkände samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen för Hackel 9:5 med flera för att ställas ut på en andra granskningsutställning. Sedan den första granskningsutställningen har detaljplanen omarbetats för att möjliggöra en förskola samt bostäder eller vårdboende istället för en ny grundskola. Den andra granskningsutställningen pågick mellan 23 juni och 21 augusti 2022.

Just nu förbereder kommunen för att detaljplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige.

Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Bakgrund

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att i detaljplan pröva lämpligheten för en ny grundskola på fastigheten Hackel 9:5. Detaljplanearbetet påbörjades och fortlöpte under 2020 och 2021 och detaljplanen var redo att antas av kommunfullmäktige i september 2021. Kommunfullmäktige beslutade att inte anta detaljplanen utan återremittera den för att istället möjliggöra för andra ändamål än en grundskola och arbetet med att omarbeta detaljplanen tog vid.

Omarbetningen efter första granskningsutställningen innebar väsentliga förändringar av detaljplanen och den ställdes därför ställas ut på en andra granskning. Den andra granskningsutställningen pågick mellan 23 juni och 21 augusti 2022.

Planinformation

Planområdet är beläget i norra delen av Rimforsa, ungefär 300 meter från centrum. Planområdet omfattar fastigheten Hackel 9:5 och delar av fastigheterna Hackel 9:1, 9:4 och 9:6 samt en outredd samfällighet. I norr angränsar planområdet till Kinda båtklubb, i öster till bostadsfastigheter belägna intill sjön Järnlunden, i söder till Stångådalsbanan och i väster till Hackelhallen med tillhörande aktivitetsområde.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förskola samt bostäder på fastigheten Hackel 9:5. Förskolan ska ta höjd för upp till 160 förskoleelever. Bostäderna ska kunna användas för äldreomsorg eller som vanliga bostads- eller hyresrätter. En allmän parkeringsplats ska också möjliggöras.

Detaljplanen bedöms överensstämma med den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa och bedöms inte medföra en betydande påverkan på miljön.

Nedan finns granskninghandlingarna digitalt tillgängliga.