Flyktingmottagning

Asylsökande flyktingar

Länsstyrelsen ansvarar för att underlätta samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer i mottagande av flyktingar och etablering i samhället.

Arbetsförmedlingen ansvarar för att vara stödjande och pådrivande i etableringsinsatser.

Kinda kommun samverkar med dessa myndigheter och andra berörda aktörer för att underlätta och påskynda våra nyanlända kommuninvånares etablering i samhället och i arbetslivet. Målsättningen är delaktighet i samhället och egenförsörjning så snabbt det är möjligt.

Kommunens ansvar och uppgifter

 • Förskola och grundskola
 • Gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder
 • Boende och omsorg för ensamkommande barn
 • Kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn

Regionens ansvar och uppgifter

 • Hälsoundersökning om det inte är uppenbart obehövligt
 • Akut vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning till vuxna asylsökande
 • Akut tandvård och tandvård som inte kan anstå till vuxna asylsökande
 • Vård och tandvård utan begränsningar till minderåriga asylsökande

Migrationsverkets ansvar och uppgifter

 • Boende till asylsökande som inte väljer eget boende
 • Ekonomiskt stöd i form av dagersättning och särskilt bidrag
 • Bevilja undantag från krav på arbetstillstånd (AT-UND)
 • Anvisa ensamkommande barn till kommuner
 • Besluta om och betala ut statliga ersättningar till kommuner och landsting
 • Ta emot, handlägga och besluta i fråga om uppehållstillstånd

Flyktingar som inte söker asyl

Flyktingar som kommer till Sverige utan att söka asyl får stanna i Sverige i tre månader och hanteras då inte enligt ovanstående rutiner och ansvar.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv

Massflyktsdirektivet innebär att ukrainska medborgare eller de som har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

En person som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att få hjälp med kost och logi, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige.

Direktivet gäller

 • ukrainska medborgare som var bosatta i Ukraina före 24 februari 2022
 • personer med uppehållstillstånd som flykting eller alternativt skyddsbehövande i Ukraina
 • familjemedlemmar till de två ovanstående.

För att omfattas av direktivet ska man ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare. Vuxna måste också ha ett giltigt pass eller andra ukrainska id-handlingar.