Elevhälsan

För eleverna i skolan ska det finnas elevhälsa. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång  till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses. (skollagen 2 kap § 25).

Tystnadsplikt

Både kuratorn och psykologen har tystnadsplikt men har anmälningsskyldighet, precis som övrig personal på skolan. Detta innebär att om kuratorn får kännedom om eller misstänker att barn far illa så görs en anmälan till individ- och familjeomsorgen (IFO).