Skadedjur

Skadedjur eller ohyra kan ställa till med stora problem. Åtgärda själv eller ta hjälp med att få bort dem så snart som möjligt

Vissa djur är mindre välkomna

Normalt är det fastighetsägarens ansvar att hålla borta eller ta bort oönskade djur på en fastighet. Miljöavdelningen kan agera genom att ställa krav på fastighetsägaren att vidta åtgärder om problem med skadedjur är av den arten att de kan utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljön utifrån miljöbalkens regler. Med olägenhet för människors hälsa menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig. Det vill säga om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter. Katter, rådjur, kaniner, sniglar, fåglar, myror, getingar, sorkar och så vidare räknas normalt inte utgöra en olägenhet i miljöbalkens mening.

Skadedjur i inomhusmiljö

När det gäller bostäder, lokaler och anläggningar är det ägaren eller den som har rätt att nyttja lokalen som ska se till att de hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Vid problem med skadedjur inomhus kan du kontakta ditt försäkringsbolag som oftast har avtal med ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och förebyggande åtgärder för att minska framtida problem.

Skadedjur i utomhusmiljö

När det gäller skadedjur utomhus ska åtgärder vidtas endast om det finns hälsorisker som smittspridning och liknande som inte är liten eller tillfällig. Vilda djur kan orsaka störningar och vålla skada även om de oftast inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ansvaret för att hantera vilda djur som orsakar skada eller stör ligger normalt på
fastighetsägaren, såväl kommunal som privat. Är det tamdjur som medför hälsorisker är det djurägarens ansvar. Miljöavdelningen kan ålägga djurägaren att företa åtgärder om det behövs.

Kontakt