Pågående översiktsplanarbete

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen kommer ta sikte på nya mål för hur kommunens bebyggelse, platser och infrastruktur ska utvecklas framåt.

Tidig dialog

Under hösten 2021 kunde den som ville tycka till om Kinda via en digital enkät. Åtta fysiska träffar anordnades också i olika delar av kommunen för att svara på frågor om projektet och stötta medborgare i att besvara enkätfrågorna. Syftet med enkäten var att de som bor och verkar i Kinda gavs möjlighet att dela sina tankar, idéer och synpunkter i ett tidigt skede.

Utöver den enkät som riktade sig till privatpersoner genomfördes ytterligare enkätundersökningar riktade mot närings- och föreningslivet.

Vad händer nu?

Samtliga enkätsvar bearbetas just nu och kommer att sammanställas i en rapport som sedan kommer att publiceras här på hemsidan. Rapporten kommer att vara ett underlag i det fortsatta arbetet med den nya översiktsplanen.

Kontakt