Kisa 13:1 m.fl. (Folkets park)

Bild över Folkets park-området
Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där program är markerat med rött

Bakgrund

Ett förslag till planprogram för Folketspark-området i Kisa har arbetats fram och den 23 april 2024 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget till planprogram godkänns för att gå ut på programsamråd.

Programsamråd

Programsamrådet pågår under perioden 13 maj till 30 september 2024.

Förslaget till ny detaljplan är tillgängligt på kommunens hemsida https://www.kinda.se/ under samrådstiden. Fysiska blädderexemplar finns också i kommunhusets entré och på Kisas bibliotek under samrådstiden.

Eventuella synpunkter på förslaget till ny detaljplan ska lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa eller via e-post till sbn@kinda.se senast måndag den 30 september.

Synpunkterna ska vara underskrivna med namnteckning, namnförtydligande, fastighetsbeteckning och adress samt detaljplanens namn d.v.s. ”Detaljplan för Kisa 13:1 m.fl.” Ange gärna ärendets diarienummer: SBN-2023-444. De synpunkter som inkommer under samrådet kommer sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse.

Planinformation

Planområdet ligger i den östra delen av Kisa tätort och omfattar en areal på cirka 28 hektar.

Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna för utveckling av Bergdala tillsammans med området vid Folkets park utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.