• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Kemikalier

Överallt stöter vi på kemikalier till exempel på våra arbetsplatser, i våra hem och inom sjukvården. Kemikalier kan påverka vår hälsa och miljö. Det är därför viktigt att skaffa sig information för att kunna hantera olika kemiska produkter på rätt sätt. Miljöbalkens och kemikalieinspektionens föreskrifter reglerar vår användning av kemikalier genom att den som tillverkar, importerar och överlåter en kemisk produkt måste förse produkten med produktinformation så kallade säkerhetsdatablad. I miljöbalken framgår också att den som hanterar kemiska produkter har ansvar för dem och måste veta hur produkten ska hanteras för att skydda människors hälsa och vår miljö.

Bekämpningsmedel

På kemikalieinspektionens webbplats hittar du information och bekämpningsmedelsregistret med aktuell information om bekämpningsmedel. Enligt miljöbalken ska det medel användas som är minst skadligt för människors hälsa och miljön, men som ändå ger önskad effekt.
 
Det krävs tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel klass 1L  och kunskapsbevis för de som sprider medel klass 1L och 2L. Länsstyrelsen ansvarar för kurser som ger behörighet. Behörigheten är giltigt fem år.
 
Tillstånd krävs av miljöavdelningen för yrkesmässig spridning inom tomtmark för flerfamiljshus, förskolor, skolor, allmänna lekplatser, vid planerings- och anläggningsarbeten och inom vattenskyddsområden.
 
Anmälan krävs innan spridning av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning och område till för allmänheten som är större än 1000m² med undantag för åkermark.
 
Det är förbjudet att sprida växtskyddsmedel på naturbetesmarker och ängar.

Kontakt