Skolor och förskolor

Skolor, förskolor, öppen förskola, resurscenter, fritidshem och öppen fritidsverksamhet är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det här ska du anmäla:

· Start av ny skola, förskola, öppen förskola, resurscenter, fritidshem och öppen fritidsverksamhet

· Utökade lokaler i befintlig verksamhet

· Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler

· Ägarbyte

Anmäl inom sex veckor

Skriftlig anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Den som påbörjar en anmälningspliktig verksamhet enligt 38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd utan att anmälan gjorts, ska betala en miljösanktionsavgift i enlighet med 30 kap. 1 § Miljöbalken SFS 1998:808 och förordning SFS 2012:259 om miljösanktionsavgifter.

Anmälningsavgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige, därefter tas en årlig avgift ut för tillsyn.

Egenkontroll

Anmälningspliktiga verksamheter omfattas av de generella kraven på egenkontroll enligt miljöbalken och de mer preciserade kraven i förordning om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Kontakt