Dagvatten

Dagvatten är regn och smältvatten som rinner från tak, vägar och andra hårda ytor. Det leds via diken och ledningar ut till vattendragen. Dagvatten kan innehålla föroreningar och påverkar därför miljön. Oftast tränger regn och smältvatten ner i marken, men där det är asfalterat eller stenlagt rinner vattnet på ytan.

Eftersom dagvattnet inte renas har alla ansvar för att inte släppa ut kemikalier. Tänk till exempel på att inte tvätta bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta. Åk istället till en modern fordonstvätt med rening på utgående tvättvatten.

Avfalls- och råvarulagring och trafik kan också bidra till föroreningar i dagvatten.

Ta hand om dagvattnet

Dagvatten som inte leds bort från ditt hus kan rinna ner i husgrunden och göra så att huset möglar eller blir snett. För att undvika det och för att minska mängden dagvatten kan du till exempel:

  • sätta utkastare och avrinningsränna på stuprören,
  • ställa vattentunnor vid stuprören och komplettera med utkastare till gräsmattan,
  • minska andelen hårdgjorda ytor på tomten.

Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvatten till spillvattennätet som kan överbelastas vid stora mängder regn. Vattnet tar då andra vägar och kan orsaka översvämning, till exempel i källare. 

Kontakt