Kurator och psykolog

Kurator

Till kuratorn kan du vända dig i frågor som rör relationer, mobbing eller annat som upplevs jobbigt för dig. Det kan även vara om du känner oro, ängslan och nedstämdhet.

Du kan också vända dig till kuratorn vid problem hemma eller på fritiden som gör att du har det svårt att klara av skolarbetet.

Även du som vårdnadshavare kan kontakta kuratorn om du känner oro för ditt barn.

Skolpsykolog

Skolpsykologen jobbar tillsammans med elevhälsan för att stödja elevernas utveckling mot målen i skolan. Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens genom handledning och konsultation till pedagogisk personal.