Transportvägar hämtning inklusive slamtömning

Vägen är chaufförens arbetsplats därför ska framkomligheten och sikten vara god. Det är alltid chauffören som avgör om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra på en väg som han/hon bedömer inte är framkomlig.

För att sophämtningen och slambilstömning ska fungera så finns det regler för hämtningsvägarna:

 • Vägen ska ha en hårdgjord körbana
 • Vägen ska utformas för minst belastningsklass 2 (BK2)
 • Vägen bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer, om parkering tillåts måste vägen vara bredare. Vid enkelriktad väg utan parkering 3,5 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
 • Vägen ska ha en fri höjd av 4,7 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
 • Väg som är återvändsgata ska ha vändmöjlighet för hämtningsfordon.
  Vändplan för en normal sopbil ska ha en diameter av 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på vändmöjligheter redovisas i figur.
 • Det ska vara fri sikt och god framkomlighet.
 • Vägen ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.
 • Se till att det inte finns parkerade bilar på vändplaner
 • Hindrande växlighet tas bort utmed hämtningsvägen (tänk på att det växer snabbt under ett år)
 • Se till att det inte finns stängda grindar eller bommar

Kontakt