Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet, eller vidtar en åtgärd som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken. Återvinningen av avfall ska ökas och användningen av energi och material ska effektiviseras. Man ska sträva efter att hantera mindre mängd farliga kemikalier. Miljöbalkens regler gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka tillstånd.
I miljöprövningsförordningen (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet gör du till Miljöavdelningen. Blankett hittar du längst ner på sidan.

Tillsyn

Miljöavdelningen kontrollerar att verksamheter inte bryter mot lagstiftningen i miljöbalken. I tillsynen ingår att:

  • granska rapporter
  • göra föranmälda eller oanmälda inspektioner
  • handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål

Miljöavdelningen kan även förelägga verksamheter att vidta vissa åtgärder om det behövs för att uppfylla lagstiftningen.

Avgift för tillsyn

Miljöavdelningen tar ut avgifter enligt taxa för miljötillsyn och handläggning av anmälningar och ansökningar. För vissa miljöfarliga verksamheter tas en årlig avgift ut enligt taxan.