Maskrosen 16 m.fl.

Detaljplan för Maskrosen 16 med flera. 


Den 13 februari 2023 beslutade kommunfullmäktige att kommunen ska ta fram en ny detaljplan för Maskrosen 16 m.fl.

Planområdet är beläget i Kisa tätort och utgörs av fastigheten Maskrosen 16, Maskrosen 17 och delar av fastigheterna Kisa 2:4 och Kisa 12:1.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga platsen med en ny förskola.

Kommunen arbetar med att ta fram ett planförslag till ny detaljplan.

Bild över blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där planbesked är markerat med rött

Kontakt