Biotopskydd

Biotopskyddsområden finns i två olika former, dels ett som är ett generellt skydd för vissa biotoper och dels ett som beslutas i varje enskilt fall om skydd av biotop.

Det finns 7 olika biotoper som vi skyddar i hela landet för att bevara den ekologiska mångfalden; småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark, alléer, åkerholmar, pilevallar, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark och odlingsrösen i jordbruksmark.

I Kinda har vi ett sjuttiotal biotopskyddsområden som i de fletsa fall beslutats av Skogsstyrelsen genom avtal med markägaren. De flesta biotoperna omfattar sumpskogar, äldre naturskogsartade skogar och ras- eller bergbranter. Områdena varierar i storlek, oftast mellan 1-10 hektar men kan i vissa fall vara större.