Myndighetsnämnd bygg och miljö

Kommunfullmäktige utser myndighetsnämnd bygg och miljö (MBM) som består av fem ledamöter och fem ersättare.

Myndighetsnämnd bygg och miljö ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter
enligt miljöbalken, förutom naturvårdsfrågor, samt de övriga uppgifter som enligt lag skall
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö‐ och hälsoskyddsområdet. Nämnden
fullgör även kommunens uppgifter som byggnadsnämnd enligt plan‐ och bygglagen förutom
fysisk planering (3‐7 kap. PBL) samt förutom beslut om förhandsbesked för ny bebyggelse
utanför detaljplanerat område.

Nämnden ansvarar för tillsyn och övrig myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde i
enlighet med vad som stadgas i plan‐ och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, lagen om
skydd mot olyckor samt övriga till verksamhetsområdet hörande, författningar. Detta innefattar också myndighetsutövning gentemot kommunens egna verksamheter.

Tjänstepersoner som arbetar gentemot nämnden tillhör samhällsbyggnadsförvaltningen.