• Grävningsarbete vid Järnvägsgatan i Rimforsa, vattnet avstängt i området 1/12 07.30-12.00 , läs mer >>

Rimforsa 1:49

karta över området

Kinda kommun beslutade 2017 om att ge positivt planbesked för att pröva möjligheten till ny
bostadsbebyggelse på fastigheten Rimforsa 1:49.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 20 november 2023, KF § 135/2023, antagit detaljplanen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 28 november 2023.

Blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Planinformation

Planområdet är cirka 14 hektar stort och är beläget i nordvästra delen av Rimforsa, cirka 1,7 km från centrum. I norr angränsar planområdet till Hallstad säteri, i öster till bostadsfastigheter, i söder till Ulrikavägen och i väster till bostadsfastigheter och skogsmark. Idag utgörs området av öppen jordbruksmark och skogsmark.

Syftet med detaljplanen är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa (Kinda kommun 2019) genom att möjliggöra för bostäder i form av enbostadshus samt parhus inom området. Byggnaderna ska utformas med hänsyn till den befintliga kulturmiljön.

Detaljplanen består av:

  • Plankarta, upprättad 2021-10-29, uppdaterad 2023-08-04.
  • Planbeskrivning, upprättad 2023-08-04.

Övriga handlingar som hör till detaljplanen framgår i planbeskrivningen.

Vem får överklaga?
Antagandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter till kommunen som inte har blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?
Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det genom att lämna sitt överklagande till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om antagande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa. Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se. Efter kontroll om att överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen för prövning, enligt plan- och bygglagen 13 kap. 2 a §.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter till den som överklagar
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 19 december 2023. Om inget överklagande inkommit vinner beslutet laga kraft. Frågor om detaljplanen besvaras av kommunens plan- och byggenhet, 0494 – 190 00, sbn@kinda.se

Frågor om detaljplanen eller detaljplaneprocessen besvaras av kommunens Plan- och byggenhet 0494-190 00, sbn@kinda.se.

Nedan finns handlingarna tillgängliga digitalt.