• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Sevesoanläggning

Seveso är en anläggning med en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som överstiger en angiven gräns och kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av brand eller annan olycka. Det kan till exempel vara företag som hanterar stora kemikalievolymer eller brandfarliga varor.

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.

Det finns en högre och en lägre kravnivå för sevesoverksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Gränsmängderna definierar kravnivåerna.

I Kinda finns det fyra Sevesoanläggningar som hamnar i den lägre kravnivån. Mer information om dessa anläggningar hittar du under dokument nedan.