Håkantorp 1:5 m.fl.

Detaljplanen är överklagad.

Blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Planinformation

Planområdet ligger söder om Rimforsa tätort, ungefär 3 kilometer från Rimforsa centrum. Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar. Utifrån detaljplanens utredningar och djupare analyser av landskapsbilden, kulturvärden, siktlinjer och inkomna synpunkter har möjlig exploatering av planområdet förändrats. Ett reviderat förslag av detaljplan var utställt på granskning mellan den 28 december 2022 - 5 februari 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i sjönära läge, möjliggöra framtida förändringar inom konferensanläggningen och möjliggöra en viss flexibilitet gällande användning av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att bevara natur- och kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till platsens natur-
och kulturhistoriska värden.

Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Nedan finns antagandehandlingarna tillgängliga digitalt.

Kartbild över aktuellt område

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.

Text