Håkantorp 1:5 m.fl.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheterna Håkantorp 1:5, 1:24, 1:55 och 1:56. Detaljplanen har nu varit utställd på granskning.

Granskningsutställningen pågick mellan 28 december 2022 – 5 februari 2023.

Just nu förbereder kommunen för att detaljplanen ska kunna antas av kommunfullmäktige.

Planinformation

Planområdet ligger söder om Rimforsa tätort, ungefär 3 kilometer från Rimforsa centrum. Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar. Utifrån detaljplanens utredningar och djupare analyser av landskapsbilden, kulturvärden, siktlinjer och inkomna synpunkter har möjlig exploatering av planområdet förändrats.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i sjönära läge, möjliggöra framtida förändringar inom konferensanläggningen och möjliggöra en viss flexibilitet gällande användning av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att bevara natur- och kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till platsens natur-
och kulturhistoriska värden.

Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse.

I samband med detaljplanearbete har en miljöbedömning enligt Miljöbalken (Kap. 6) gjorts. Enligt undersökningen om betydande miljöpåverkan bedöms genomförandet av detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Nedan finns granskningshandlingarna tillgängliga digitalt.

Kartbild över aktuellt område

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.