Håkantorp 1:5 m.fl.

Den 24 mars 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att ge positivt planbesked för en ny detaljplan för fastigheterna Håkantorp 1:5, 1:24, 1:55 och 1:56.

Kommunfullmäktige har den 12 juni 2023, KF § 95/2023, antagit detaljplanen. Beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla den 20 juni 2023.

Blå pilar som beskriver detaljplaneprocessen där antagande är markerat med rött

Planinformation

Planområdet ligger söder om Rimforsa tätort, ungefär 3 kilometer från Rimforsa centrum. Detaljplanen har efter samrådstiden omarbetats och kompletterats med nya utredningar. Utifrån detaljplanens utredningar och djupare analyser av landskapsbilden, kulturvärden, siktlinjer och inkomna synpunkter har möjlig exploatering av planområdet förändrats. Ett reviderat förslag av detaljplan var utställt på granskning mellan den 28 december 2022 - 5 februari 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i sjönära läge, möjliggöra framtida förändringar inom konferensanläggningen och möjliggöra en viss flexibilitet gällande användning av befintlig bebyggelse. Planens syfte är även att bevara natur- och kulturhistoriska värden. Ny bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till platsens natur-
och kulturhistoriska värden.

Detaljplaneförslaget bedöms överstämma med intentionen i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa om ny bostadsbebyggelse och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Vem får överklaga?

Antagandebeslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet och som senast under granskningsskedet skriftligen framfört synpunkter till kommunen som inte har blivit tillgodosedda.

Hur överklagas beslutet?

Den som vill överklaga beslutet att anta detaljplanen gör det genom att lämna sitt överklagande till Kinda kommun. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att beslutet om antagande har tillkännagetts.

Överklagandet skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden, Box 1, 590 40 Kisa. Överklagandet kan även skickas via e-post till: sbn@kinda.se. Efter kontroll om att överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen vidare överklagandet till mark- och miljödomstolen för prövning, enligt plan- och bygglagen 13 kap. § 2a.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla följande:

  • Ärendets diarienummer
  • Varför beslutet anses felaktigt och på vilket sätt beslutet ska ändras
  • Kontaktuppgifter till den som överklagar
  • Namnteckning

Överklagandet måste ha inkommit senast den 11 juli 2023. Om inget överklagande inkommit vinner beslutet laga kraft. Frågor om detaljplanen besvaras av kommunens plan- och byggenhet, 0494 – 190 00, sbn@kinda.se.

Nedan finns antagandehandlingarna tillgängliga digitalt.

Kartbild över aktuellt område

Klicka på bilden ovan för att se den i större format.