• Avstängt körfält på Grönedegatan i Kisa 11/9-25/9 , läs mer >>

Naturreservat

Innan ett naturreservat bildas eller en viss skyddsform på ett område bestäms så måste platsen inventeras. Vi skickar då ut en eller flera kontrollanter som bestämmer värdet på platsen genom att ta hänsyn till olika faktorer. Det handlar mestadels om viktiga livsmiljöer för rödlistade arter som behöver skyddas, allt från mossor och lavar till insekter och fåglar. Vissa arter förekommer ofta vid miljöer med högt naturvärde, dessa kallas för signalarter och de indikerar ett friskt tillstånd i naturen de finns i. Ett exempel på detta är lunglaven.

Naturreservat är ett starkt form av skydd och täcker ofta större områden. EU har även ett nätverk som kallas Natura 2000 där olika naturtyper och arter bevaras. Vissa områden kan också avsättas som biotopskydd eller bevaras genom ett tidsbegränsat naturvårdsavtal.

En äldre skyddsform som sällan används är naturminne. Det är oftast ett enskilt träd eller ett mindre område. Dessa är numera ombildade till naturreservat. Det finns en ek söder om Kisa, en ask sydväst om Rimforsa samt en ek utanför Tidersrum som är klassade som naturminne.