Senast antagna detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på denna sida eller genom att klicka här. För att se gällande detaljplaner i webkartan behöver lagret Samhällsplanering - Gällande detaljplaner vara ikryssat.

Nedan listas de senaste detaljplanerna som antagits och vunnit laga kraft i Kinda kommun.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 15 kapitlet 5 §  plan- och bygglagen, måste väcka talan om det vid fastighetsdomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får dock talan väckas även senare.

Kontakt