Ungdomsenkäten "Om mig"

Ungdomsenkäten "Om mig" är en webbenkät som genomförs årligen i årskurs 8 på grundskolan och år 2 på gymnasiet. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Syftet med enkäten är att kartlägga och synliggöra hälsoutveckling, skillnader i hälsa och behov bland ungdomar i Östergötland.

Ungdomsenkäten ger underlag som kan användas i förbättringsarbete och utveckling av barn- och ungdomsfrågor inom skola, kommun och region. Ett annat viktigt syfte är att göra ungdomar delaktiga i frågor som berör dem och låta dem berätta vad som är viktigt för deras hälsa och välmående.