Skolskjuts

Allmän information om skolskjuts:

Elever som bor utanför tätort, erbjuds skolskjuts om avståndet mellan bostad och skola överstiger (i detta kan anslutningstrafik komma att ingå):

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass - årskurs 3.
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9.

Anslutningstrafik erbjuds om avståndet hem – ordinarie skolskjutslinje överstiger:

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass – årskurs 3.
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4 – 9.

Restid
Strävan är att ingen elev har längre sammanlagd restid och väntetid än en timme enkel resa. Elever i årskurs 7-9, som av schematekniska skäl ej har ordinarie start- och sluttider, har ej rätt till extra skolskjuts.

Trafikundervisning
Rektor ansvarar för att särskild undervisning om ordnings- och säkerhetsfrågor vid skolskjutsning ges vid läsårsstart.

Väntetid vid skolan
Rektor avdelar personal med ansvar för barnen före skolans början och till dess att skolskjutsarna går hem.

Säkerhetsfrågor
Rektor ansvarar för att säkerhetsfrågorna, i samband med av- och påstigning vid skolan beaktas.

Kontakt