Pågående detaljplanearbete

Här kan du se de detaljplaner som kommunen just nu arbetar med och var de befinner sig i detaljplaneprocessen. Du kan läsa mer om detaljplaneprocessen via Detaljplaneprocessen till vänster.

Vill du veta mer om något planarbete, kontakta kommunens ansvariga handläggare, information finns under respektive detaljplan.

Planbesked och uppdrag

Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal (programsamrådstiden är avslutad)

Rimforsa torg - del av Rimforsa 9:43 (programsamrådstiden är avslutad) 

Samråd

Just nu är ingen detaljplan i detta skede.


Granskning

Just nu är ingen detaljplan i detta skede.

Antagande

 

Detaljplaner som vunnit laga kraft hittar du via kommunens webkarta. Webkartan nås via "Kartor" längst upp på hemsidan eller genom att klicka här. För att se gällande detaljplaner i webkartan behöver lagret Samhällsplanering - Gällande detaljplaner vara ikryssat.

Kontakt