Hantering av ärenden

Varje år inkommer en mängd handlingar till oss på Kinda kommun. I en del fall kan de bli
underlag till ett senare beslut. Men innan dess har den aktuella frågan gått igenom ett antal steg.

 • En allmän handling kommer in till kommunen. Den kan då vara antingen offentlig, vilket innebär att alla kan ta del av den, eller sekretessbelagd. Sekretess kan gälla för
  exempelvis innehållet i akter som upprättats av socialtjänsten eller för anbuden i en upphandling.

 • Handlingen tilldelas diarienummer. Det gör det lättare att hitta dokumentet
  i framtiden. Om handlingen tillhör ett ärende som redan pågår läggs den
  tillsammans med ärendets övriga dokument. Den får då ett ärendenummer och
  diarieförs. Att en handling är diarieförd innebär inte att den är offentlig, utan även sekretessbelagda handlingar registreras.

 • Kommunen försöker alltid att fatta så bra beslut som möjligt. Därför skickas ofta ärenden som berör många människor ut till olika myndigheter, föreningar och organisationer. De får då möjlighet att tycka till och ge sina synpunkter på det  förslaget. Det kallas att skicka ut ett ärende på remiss.

 • Samtidigt som ärendet är ute på remiss jobbar en tjänsteman inom kommunen med att skriva ett yttrande. Det är ett dokument där kommunen redovisar sin ståndpunkt i den aktuella frågan. Yttrandet diarieförs sedan. Det gör också de remissvar som kommer in till kommunen.

 • Ärendet bereds. Det innebär att kommunen sammanställer de synpunkter som kommit in via remiss och den  egna ståndpunkten i frågan, och allt det tillsammans resulterar i ett förslag till beslut.

 • Den nämnd som har ansvar för den typ av fråga som ärendet gäller fattar beslut.

 • Beslutet skickas ut till de som är berörda.

 • Ärendet avslutas och arkiveras.

Vissa ärenden kan behöva behandlas i flera olika nämnder och instanser innan ett slutligt beslut kan fattas. Ibland krävs mer ingående utredningar som tar tid att arbeta fram.
Ärenden kan även skickas fram och tillbaka flera gånger innan de är färdigbehandlade. Det gör att det kan ta lång tid från det att ett ärende öppnas till dess att det är färdigbehandlat.

Kontakt