Bygglovsprocessen

Bygglovsbeslut

Bygglovsbeslutet visar att du har fått bygglov. I det godkänner vi ditt förslag på
kontrollansvarig. I beslutet kan du också läsa om vilka eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva. Tänk på att du inte får börja bygga innan du fått ett startbesked.

Tekniskt samråd

Vid större ändringar och nybyggnationer, till exempel om du bygger ett nytt bostadshus, blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Du får också mer information om bygglovsprocessen.

Startbesked

I startbeskedet godkänner vi ditt förslag till kontrollplan och meddelar att du får börja bygga.

Arbetsplatsbesök

Vid större ändringar och nybyggnationer gör vi ett arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Vid arbetsplatsbesöket går vi tillsammans med dig och den som är kontrollansvarig igenom att kontrollplanen och gällande regler följs.

Slutsamråd

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska då ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet. När vi fått in alla handlingar får du ditt slutbesked.

Slutbesked

När du fått ditt slutbesked får du börja använda byggnaden.

Kontakt