• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Översiktsplanprocessen

bild med de olika stegen i översiktsplanprocessen

Det är en omfattande procedur att ta fram en översiktsplan. Det är stora mängder information som ska bearbetas och läggas med i planen. Kraven på insyn och demokratisk styrning är stora. Det ska hållas samråd med många myndigheter, intresseorganisationer och privatpersoner. Formellt sett består planprocessen av tre delar:

Samrådsskedet

Samrådsskedet är egentligen den långa period då vi samlar in information och formar översiktsplanen. Mycket av informationen kommer från andra myndigheter och olika tekniska verk. Det finns också mycket kunskap hos allmänheten, föreningar och andra intresseorganisationer. Det är viktigt att det skapas möten och forum där förslaget kan diskuteras och växa fram.

Mer formellt sett är samrådet en period då alla som är berörda av planen kan yttra sig över planförslaget. De synpunkter som kommer in leder till att förslaget justeras.

Utställningsskedet

När planförslaget justerats efter samrådet ska det ställas ut. Det finns möjlighet att lämna synpunkter under utställningstiden men planförslaget bör vara så diskuterat och genomarbetat, att det inte kommer in några omvälvande synpunkter under utställningen.

Antagandeskedet

Det är kommunfullmäktige som beslutar att anta en översiktsplan

Kontakt