Revisionsstrategi

Kommunrevisionen behöver, i likhet med andra kommunala organ,
tolka sitt uppdrag och dokumentera åtaganden samt ange hur man avser att fullgöra åtagandet. I enlighet med god revisionssed har revisorerna därför upprättat en flerårig revisionsstrategi för det långsiktiga revisionsarbetet. Revisionsstrategin är ett internt policydokument för kommunens revisorer. Dokumentet är mycket omfattande och innehåller följande huvudrubriker:

- Lagstiftning, revisionsreglemente och god revisionssed
- Revisionsprocessen
- Granskning
- Kvalitetssäkring av revisionsprocessen
- Samordnad revision
- Sakkunniga biträden
- Revisionens granskande och stödjande roll
- Ansvarsprövningsprocessen

Kontakta revisionens ordförande för det fullständiga dokumentet.