Översiktsplaner

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och beskriver hur kommunen vill att mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen ska ge vägledning vid beslut om detaljplanering och bygglov, genom att den anger grunddragen för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den är inte juridiskt bindande, men är starkt vägledande och styrande för vilka allmänna intressen som kommunen och andra myndigheter ska ta hänsyn till i fortsatt planering.

Kindas kommunövergripande översiktsplan antogs 2004 och sedan dess har fördjupade översiktsplaner tagits fram för Kisa (2015) och Rimforsa (2019). Just nu arbetar kommunen med en ny kommunövergripande översiktsplan, läs mer under Pågående översiktsplanarbete i menyn till vänster.

En aktuell översiktsplan gör Kinda mer hållbar

I översiktsplanen skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur där alla kan leva, bo och verka hållbart. Översiktsplanen ska främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en långsiktigt hållbar livsmiljö, idag och för kommande generationer.

Översiktsplanen konkretiserar och samordnar olika sektorsintressen och underlättar kommunens planering och utbyggnad av grönområden, infrastruktur, bostäder och service. Planen fungerar därför som ett verktyg i kommunens interna handläggning, samordning och dialoger med andra aktörer i samhällsbyggandet.

Översiktsplanen vägleder beslut

Översiktsplanen är vägledande och ska styra samt leda den fysiska planeringen, mer detaljerade planer samt bygglov i en gemensam riktning. En väl genomarbetad, förankrad och aktuell översiktsplan ger god vägledning vid bygglov, förhandsbesked, detaljplanering och utgör underlag i kommunens infrastrukturplanering. Även kommunens invånare, markägare, företag och exploatörer kan använda översiktsplanen för att söka information om kommunens utvecklingsplaner eller utifrån planen planera sina verksamheter och framtida investeringar.

Översiktsplanen utgör även ett underlag för dialog mellan kommun och stat om allmänna intressen och riksintressen. Det är i planen som konsekvenserna av ett riksintresseanspråk tydliggörs och hur påverkan blir i förhållande till andra allmänna intressen. Översiktsplanen ska behandla de allmänna intressena enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken. Allmänna intressen är gemensamma för medborgarna. Kommunen ska även redovisa hur man tagit hänsyn till riksintressena så att dem inte påtagligt skadas.

Utgångspunkter för planläggning enligt PBL

Planarbetet i kommunen ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden enligt plan- och bygglagen (PBL). Planläggningen ska främja ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning, en god livsmiljö för alla samhällsgrupper, goda miljöförhållanden och en långsiktigt god hushållning av naturresurser, en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.

Kontakt