• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Gräva och schakta

Innan du gräver och schaktar måste du alltid ta reda på om det finns ledningar i marken.

Genom att kostnadsfritt skapa ett ärende på ledningskollen, se länk längre ner, så får du återkoppling på vilka ledningar som finns i marken som du behöver ta hänsyn till.

Du måste också ansöka om tillstånd för att gräva. Handläggningstid beräknas till tre veckor. Det tillkommer en avgift vid ansökan. Kontakta oss för mer information.

Kompletterande tillstånd

Du måste alltid ha markägarens tillstånd för att gräva. Utöver grävningstillstånd kan du också behöva strandskyddsdispens och bygglov. Ibland är tillstånd från länsstyrelsen eller andra myndigheter nödvändiga. I områden med vattenskydd söker du tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna. Trafikanordningsplan skall bifogas när grävning sker i/vid anslutning till väg.

Viktigt att veta

Om du hittar fornlämningar eller föroreningar måste du genast sluta gräva. Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker fornlämningar och kommunens bygg- och miljöavdelning om du hittar föroreningar.

Återställning

Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med drift och renhållning. När du är färdig med arbetet kontaktar du drift och renhållning för en slutbesiktning. Efter slutbesiktningen lämnas en garantitid på två år.

Skadestånd

Om du råkar skada ledningar i marken är du alltid skyldig att betala reparationen och andra merkostnader som drabbar ledningsägaren.