Vilket stöd kan du få?

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd på olika sätt.

Du får stöd utifrån dina behov och din situation. Det kan till exempel vara

  • Hjälp i hemmet
  • Trygghetslarm
  • Dagverksamhet
  • Vård- och omsorgsboende
  • Demensboende
  • Korttidsvistelse
  • Hjälpmedel
  • Bostadsanpassning
  • Stöd till anhöriga

Du kan också ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, färdtjänst, riksfärdtjänst och andra stödåtgärder.

Så ansöker du

Kontakta kommunens biståndsbedömare via telefon eller fyll i blanketten "Bistånd enligt SoL - ansökan."

Biståndsbedömare tar emot din ansökan, utreder och fattar beslut om bistånd.
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Vänd dig till din biståndsbedömare om du vill ha hjälp att överklaga.

Kontakt