• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Starta livsmedelsanläggning

För dig som startar ett livsmedelsföretag, tar över en befintlig verksamhet eller gör ändringar i din verksamhet gäller det att ha koll på några regler. För de flesta livsmedelsföretagarna räcker det att verksamheten registreras.

Du som är livsmedelsföretagare måste anmäla din verksamhet till miljöavdelningen i god tid, senast två veckor innan verksamheten startar. Det gäller även dig som tar över en tidigare godkänd/registrerad verksamhet. Anmälningsblankett hittar du längre ned på denna sida.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor har gått så får verksamheten påbörjas i och med registreringen.

För att uppfylla lagstiftningens krav måste du bland annat ha lämpliga lokaler och utrustning samt ett system för egenkontroll. En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla:

  • Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress
  • Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer
  • Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas
  • En beskrivning av verksamhetens art och omfattning
  • I förekommande fall uppgift om hur länge livsmedelsföretagaren vill ha anläggningen registrerad

En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

För större anläggningar kan en ansökan om godkännande behövas. Livsmedelsverket handlägger vissa stora anläggningar och länsstyrelsen handlägger så kallade animalieanläggningar som omfattas av förordning (EG) nr 853/2004.

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. I dag är i stort sett all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. Om du vill starta nytt, bygga om, importera eller exportera livsmedel, upphöra eller överlåta verksamheten så har du stor nytta av att läsa Livsmedelsverkets vägledningar om livsmedelslagstiftningen.

Riksdag och regering har bestämt att kostnaderna för livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter. Avgifter för livsmedelskontroll tas ut av alla som hanterar livsmedel, till exempel restauranger, caféer, livsmedelsbutiker och kiosker. De vanligaste avgifterna är:

  • Avgift för registrering eller godkännande av en anläggning
  • Årlig kontrollavgift som tas ut enligt modell som tagits fram av Livsmedelsverket.