Bostadsnära skog och trädfällning

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunal mark. Vi värnar om träden på kommunal mark och är restriktiva med att ta ner träd. Detta trots många önskemål och förfrågningar från allmänheten om att träd ska tas ned i anslutning till bostäder.

Träd fälls inte på grund av eventuella störningar för antenner, utsikt, skuggning, löv, frö och dylikt. Anser du att ett träd på kommunal mark bör fällas ska du kontakta nedanstående tjänsteman. Därefter görs en bedömning om och när en åtgärd kan komma att göras.

Ett inkommet åtgärdsförslag kan också komma att samrådas med andra berörda förvaltningar inom Kinda kommun. Beslutet kommer att grunda sig på trädets kondition, estetiska värde, naturvårdsvärde och effekten för området i stort.