• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Störningar och klagomål

Kommunens miljöavdelning har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

En störning kan till exempel vara nedskräpning, utsläpp av kemikalier, orenat avloppsvatten, eldning, dålig inomhusmiljö eller olägenhet orsakad av djurhållning. För att störningen ska bli ett ärende hos miljöavdelningen ska den vara bestående, ofta förekommande eller betydande.

Störningar och klagomål

Om klagomålet gäller en granne, styrelsen i bostadsrättföreningen eller fastighets­ägare är det bra om du börjar med att framföra dina synpunkter direkt till den som är ansvarig. Försök lösa problemet den vägen innan du kontaktar miljöavdelningen.

Om du vill kontakta oss med ett klagomål som rör miljö- eller hälsoskydd så använd blanketten för klagomål, Anmälan om störning. Fyll i blanketten så noggrant som möjligt. Ärendet kan handläggas fortare om alla uppgifter som behövs finns med. Du har rätt att vara anonym om du vill men anonyma anmälningar kan vara svårare att utreda.

Är du anonym går det inte att juridiskt driva ärendet om vi inte kan påvisa det faktiska förhållandet att någon är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes eldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Gäller frågan inomhusmiljö, läs även informationen på sidan om inomhusmiljö.

Tänk på att uppgifterna i lämnad anmälan och handlingar som uppstår i ärendet är normalt sett allmänna och offentliga handlingar.

Vi handlägger klagomål i följande steg:

  1. När vi får in ett klagomål gör vi en bedömning av om det inlämnade klagomålet skulle kunna vara en olägenhet enligt miljöbalken.
  2. Om det kan vara det, begär vi in yttrande från fastighetsägaren/den som stör där de får redogöra för sin syn på saken som vi sedan gör en bedömning av. Efter detta ställer vi eventuellt krav på fastighetsägaren/den som stör att undersöka problemet och redovisa förslag på vilka åtgärder som kommer att vidtas. Det är fastighetsägaren/den som stör som ansvarar för att vidta åtgärderna.

Om klagomålen kvarstår

  1. Miljöavdelningen gör ett tillsynsbesök för att bedöma om det finns risk för olägenhet. I så fall krävs ansvariga på vidare åtgärder.
  2. Vid befogade ärenden debiteras verksamhetsinnehavaren/fastighetsägaren timavgift för handläggningen.

För att samhällsbyggnadsnämnden ska kunna åtgärda en olägenhet måste det finnas en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare. Nämnden kan inte heller hantera frågor som inte är en olägenhet för miljön eller för människors hälsa. En bedömning måste alltid göras i det enskilda fallet. Klagomålen måste gälla ett område där vi ansvarar för tillsynen.