• Vattenavstängning i Rimforsa på måndag 17 juni kl. 07.00-16.00 , läs mer >>

Demens

Det är vanligt att uppleva minnesstörningar när du blir äldre. Ofta är minnesproblemen övergående, men det kan också vara första steget i en demenssjukdom.

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symtom som orsakas av skador på hjärnan. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas.
Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor.
Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra förmågor som påverkas negativt.
Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från personer i sin omgivning.

Tidig diagnos är viktigt

Om du misstänker att du själv eller en anhörig/närstående kan ha en demenssjukdom är det viktigt att det görs en demensutredning i ett så tidigt skede som möjligt för att i god tid få rätt diagnos, hjälp och behandling.

Att leva med en demenssjukdom kan innebära svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det hjälp och stöd för att få ett fungerande vardagsliv. Hemtjänst och dagverksamhet är exempel på insatser från kommunen som kan underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom.

Även som anhörig kan du behöva stöd från kommunen. Mer information om vårt anhörigstöd hittar du under fliken "Anhörigstöd".

Kontakta kommunens biståndsbedömare om du vill ha information eller ansöka om till exempelvis hemtjänst, dagverksamhet eller demensboende.

Blanketter och E-tjänster

Kontakt