Företagens egenkontroll

Den gällande livsmedelslagstiftningen är inte detaljreglerande, utan målstyrd. Orsaken är att den ska kunna täcka alla former av livsmedelsföretag. Du som livsmedelsföretagare ska veta att din mat är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet.

Det finns inga krav på hur företaget strukturerar, organiserar eller dokumenterar sin egenkontroll. Det finns nationella branschriktlinjer inom flera olika branscher som du kan ta hjälp av för att strukturera kontrollen av din egen verksamhet.

Din egenkontroll omfattar alla de rutiner, den dokumentation och de journaler som behövs i verksamheten för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Alla rutiner och resultat behöver inte dokumenteras. Det viktiga är att du kan visa hur du kontrollerar att
lagstiftningens mål uppnås.

Följande områden utgör grunden för den egna kontrollen:

 • Personalens utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler och utrustning samt dess underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier (För mikrobiologiska  kriterier, se förordning (EG) nr 2073/2005.)
 • Specifika krav inom vissa specialområden
 • Faroanalys och HACCP