Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) har ansvar för flera olika områden såsom naturvård,
översikts‐ och detaljplaner, trafiksamordning, kultur och fritid, gator och park, vatten och
avfall.

Nämnden ger kommunmedborgare, näringslivet och andra kommunala nämnder och
förvaltningar service och stöd inom ett stort antal områden. Service ges bland annat genom
utbyggnad av fibernät, skogsförvaltning, natur och ekologi, bibliotek, rekreation, måltider,
lokalvård, renhållning, vatten och avlopp.

Nämnden är kommunstyrelsens remissinstans vad gäller samtliga frågor inom nämndens verksamhetsområde.

Förvaltningen verkställer nämndens beslut och driver verksamheten inom verksamhetsområdet.